DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEBTècnic o tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions web 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
Competència general

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta titulació permet

  • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
  • cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
  • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari. 

Àmbit professional i de treball

Aquest o aquesta professional exerceix l’activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte
d’altri com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques
relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet).

Principals ocupacions i llocs de treball

  • Programador web.
  • Programador multimèdia.
  • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web.
Normativa
  • Reial Decret 686/2010, de 12 de junio, pel qual s'estableix el títol de Tècnic/a de grau superior en desenvolupament d'aplicacions web i es fixen els seus ensenyaments mínims.
  • Decret 199/2015, de 15 de setembre, pel que s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web.
HORARI CURS 2020/2021

1DAW - RADillunsDimartsDimecresDijousDivendres
14:00-15:00PB [RA]PB [RA]TUT [RA]
15:00-16:00BD UF3 [JM]DWEC [JV]SI [JV]PB [RA]DAW [RA]
16:00-17:00BD UF3 [JM]DWEC [JV]SI [JV]PB [RA]DAW [RA]
17:00-17:30
17:30-18:30PB [RA]DWEC [JV]BD [JV]PB [RA]LMSGI [DP]
18:30-19:30LMSGI [DP]FOL [EV]BD [JV]SI [JV]LMSGI [DP]
19:30-20:30FOL [EV]BD [JV]SI [JV]DWEC [JV]
MATERIAL CURRICULAR I PRÀCTIQUES


Mòdul 1: Sistemes informàtics

198 h


UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

60


UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

80


UF3: Implantació de programari específic

25Mòdul 2: Bases de dades

231 h


UF1. Introducció a les bases de dades

33


UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

66


UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

66

  UF4. Bases de dades objecte-relacionals
33Mòdul 3: Programació

297 h


UF1. Programació estructurada

85


UF2. Disseny modular

50


UF3. Fonaments de gestió de fitxers

30

 UF4. Programació orientada a objectes (POO). Fonaments          
35
 UF5. POO. Llibreria de classes fonamentals
35
 UF6. POO. Introducció a la persistència a BD
29Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació

99 h


UF1. Programació amb XML

45


UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

27


UF3. Sistemes de gestió d'informació empresarial

27Mòdul 5: Entorns de desenvolupament

66 h


UF1. Desenvolupament de programari

20


UF2. Optimització de programari

20


UF3. Introducció al disseny orientat a objectes

26Mòdul 6: Desenvolupament web en entorn client

165 h


UF1: Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge

30


UF2: Estructures definides pel programador. Objectes

30

 UF3: Esdeveniments. Manejament de formularis. Model d’objectes del document42
 UF4: Comunicació asíncrona client-servidor30Mòdul 7: Desenvolupament web en entorn servidor

165 h


UF1. Programació web en entorn servidor

30

UF2. Generació dinàmica de pàgines web
30

UF3. Tècniques d’accés a dades
30
 UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrids
 42


Mòdul 8: Desplegament d’aplicacions web

99 h


UF1. Servidors web i de transferència de fitxers

39


UF2. Servidors d’aplicacions web

20


UF3. Aplicacions web

20


UF4. Control de versions i documentació

20Mòdul 9: Disseny d’interfícies web

99 h


UF1. Disseny de la interfície. Estils

39


UF2. Elements multimèdia: creació i integració

30

 UF3. Accessibilitat i usabilitat
 30


Mòdul 10: Formació i orientació laboral

99 h


UF1. Incorporació al treball

66


UF2. Prevenció de riscos laborals

33Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

66 h


UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

66Mòdul 12: Projecte de desenvolupament d'aplicacions web

99 h


UF1. Projecte de desenvolupament d'aplicacions web

99Mòdul 13: Formació en centres de treball

317 h


UF1. Formació en centres de treball

317