SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes
 

Proporciona els coneixements necessaris per instal·lar i mantenir serveis sobre xarxes fixes i mòbils, serveis d'Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, i prestar suport a la persona usuària.


Competència general

Instal·lar configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Aquesta titulació permet
 • accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar),
 • accedir a la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica), o
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant prèviament el batxillera o un cop superada la prova d’accés
Àmbit professional i de treball

Empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Principals ocupacions i llocs de treball
 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Personal tècnic de suport informàtic.
 • Personal tècnic de xarxes de dades.
 • Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Personal operador de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes.
Normativa
 • Reial Decret 1691/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes i es fixen els seus ensenyaments mínims.
 • Decret 193/2913, de 9 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes.
HORARI 2018/2019

SMX1DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
08:00-09:00ANG [MG]XL [RF]AO [MA]XL [RF]AO [MA]
09:00-10:00ANG [MG]XL [RF]AO [MA]XL [RF]AO [MA]
10:00-11:00FOL [AS]XL [RF]ANG [MG]SOM-SOX [XG]AO [MA]
11:00-11:30
11:30-12:30MME [PS]MME [PS]AW [MA]SOM-SOX [XG]MME [PS]
12:30-13:30MME [PS]AW [MA]AW [MA]SOM-SOX [XG]MME [PS]
13:30-14:30
AW [MA]

MME [PS]

SMX2DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
15:00-16:00MFD [MA]
MFD [MA]
MFD [XG]MFD [RF]MFD [DN]
16:00-17:00AW [MA]FOL [AS]MFD [XG]MFD [RF]MFD [DN]
17:00-18:00SOM/SOX [XG]EIE/FOL [AS]SIN [DN]SX [XG]MFD [DN]
18:00-18:30
18:30-19:30SOM/SOX [XG]EIE [AS]SI [XG]SX [XG]
19:30-20:30SOM/SOX [XG]MFD [AS]SI [XG]SX [XG]

MATERIAL CURRICULAR i PRÀCTIQUES


Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips [MME]

198 h

Primer

UF 1: Electricitat a l’ordinador

30

Primer

UF 2: Components d’un equip microinformàtic

42

Primer

UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic

33

Primer

UF 4: Noves tendències de muntatge

30

Primer

UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics

30

Primer

UF 6: Instal•lació de programari

33


Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc [SOM]

99 h

Primer

UF 1: Introducció als sistemes operatius

33

Primer

UF 2: Sistemes operatius propietaris

33

Segon

UF 3: Sistemas operatius no propietaris

33


Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques [AO]

165 h

Primer

UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari

20

Primer

UF 2: El correu i l’agenda electrònica

20

Primer

UF 3: Processadors de text

30

Primer

UF 4: Fulls de càlcul

30

Primer

UF 5: Bases de dades

35

Primer

UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions

30


Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa [SOX]

99 h

Primer

UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa

33

Segon

UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa

33

Segon

UF 3: Compartició de recursos i seguretat

24

Segon

UF 4: Integració de sistemes operatius

18


Mòdul 5: Xarxes locals [XL]

165 h

Primer

UF 1: Introducció a les xarxes locals

66

Primer

UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors

66

Primer

UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals

33


Mòdul 6: Seguretat informàtica [SI]

66 h

Segon

UF 1: Seguretat passiva

8

Segon

UF 2: Còpies de seguretat

9

Segon

UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades

20

Segon

UF 4: Seguretat activa

8

Segon

UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes

21


Mòdul 7: Serveis de xarxa [SX]

165 h

Segon

UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

36

Segon

UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius

21

Segon

UF 3: Servidors web i proxy

21

Segon

UF 4: Accés a sistemes remots

21


Mòdul 8: Aplicacions Web [AW]

99 h

Segon

UF 1: Ofimàtica i eines web

8

Segon

UF 2: Gestors d’arxius web

25

Primer

UF 3: Gestors de continguts

33

Primer

UF 4: Portals web d’aprenentatge

33

Primer

UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estils

66


Mòdul 9: Formació i orientació laboral [FOL]

82 h

Segon

UF 1: Incorporació al treball

49

Primer

UF 2: Prevenció de riscos laborals

33


Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora [EIE]

66 h

Segon

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

66


Mòdul 11: Anglès [ANG]

50 h

Primer

UF 1: Anglès

50


Mòdul 12: Síntesi [SIN]

99 h

Segon

UF 1: Síntesi

99


Mòdul 13: Formació en centres de treball [FCT]

350 h

Segon

UF 1: Formació en centres de treball

350


Mòdul Formació Dual [MFD]

330 h

Segon

UF 1: Seguretat en xarxes informàtiques

66

Segon

UF 2: Administració avançada de servidors

66

Segon

UF 3: Eines d'aplicacions i serveis web

99

Segon

UF 4: Noves tendències a l'empresa

33

Segon

UF 5: Implementació de projectes

66