Press "Enter" to skip to content

Matrícula

Per a Cicles Formatius de Grau Mitjà no hi ha preu públic de matrícula. 
S’abonarà 50 € (curs 2020/2021) en concepte de quota de material escolar en què van inclosos els 1,12 € de l’Assegurança Escolar Obligatòria.
Amb l’Ordre ENS/181/2012, del 22 de juny, es creen diversos preus públics per a la matrícula dels Cicles Formatius de Grau Superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.
Els imports per als ensenyaments de Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional Inicial i per als d’Arts Plàstiques i Disseny (LOE) són:

 • Matrícula per curs en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional Inicial i en el d’Arts Plàstiques i Disseny: 360,00 euros.
 • Matrícula per unitat formativa en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional Inicial i en el d’Arts Plàstiques i Disseny: 25,00 euros.
 • Matrícula pel mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional Inicial: 25,00 euros.
 • Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: 25,00 euros.

Bonificacions i exempcions específiques per aquest preu públic:

Tenen una bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables:

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals.
 2. Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Estan exemptes dels preus públics:

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
 3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
 5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
 6. Les persones víctimes de violència de gènere.