Matrícula

Per a cicles formatius de grau mitjà no hi ha preu públic de matrícula. 
S’abonarà 50 € (curs 2019/2020) en concepte de quota de material escolar en què van inclosos els 1,12 € de l’Assegurança Escolar Obligatòria.
Amb l’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.
Els imports per als ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i per als d’arts plàstiques i disseny (LOE) són:

 • Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny: 360,00 euros.
 • Matrícula per unitat formativa en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny: 25,00 euros.
 • Matrícula pel mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial: 25,00 euros.
 • Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en el cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny: 25,00 euros.

Bonificacions i exempcions específiques per aquest preu públic:

 • els membres de família nombrosa de categoria general: 50%,
 • els membres de famílies monoparentals: 50%,
 • els membres de família nombrosa de categoria especial: 100%,
 • les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills: 100%,
 • les persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 100%,
 • en el cas que la tramitació es pugui fer de manera presencial i telemàticament, si es tria la segona opció: 10%.
 • les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
 • les persones víctimes de violència de gènere.
%d bloggers like this: