ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal formalitzar, durant el període de preinscripció, la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal formalitzar, durant el període de preinscripció, la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per cursar el cicle formatiu de grau mitjà de 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. També s'hi pot accedir:
Per cursar els cicles formatius de grau superior Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. També tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, 
 • a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés, o si se n'està exempt.
MATRÍCULA
Per al cicles formatius de grau mitjà no hi ha preu públic de matrícula. 

S'abonarà 40 € (curs 2014/2015) en concepte de quota de material escolar en el que van inclosos els 1,12€ de l'Assegurança Escolar Obligatòria.

Amb l'Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

Els imports per als ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i per als d’arts plàstiques i disseny (LOE) són:
 • Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny: 360,00 euros.
 • Matrícula per unitat formativa en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny: 25,00 euros.
 • Matrícula pel mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial: 25,00 euros.
 • Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en el cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny: 25,00 euros.
Bonificacions i exempcions específiques per aquest preu públic:
 • els membres de família nombrosa de categoria general: 50%,
 • els membres de famílies monoparentals: 50%,
 • els membres de família nombrosa de categoria especial: 100%,
 • les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills: 100%,
 • les persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 100%,
 • en el cas que la tramitació es pugui fer de manera presencial i telemàticament, si es tria la segona opció: 10%.
 • les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció.
 • les persones víctimes de violència de gènere.
CONVALIDACIONS
La normativa preveu diversos tipus de convalidacions. Les convalidacions obtingudes per aplicació d'aquesta normativa es traslladen a la documentació d'avaluació de l'alumnat principalment amb l'expressió "convalidat", però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.

L'alumnat que es matriculi al centre i tingui crèdits/mòduls o unitats formatives superats en un altre centre, del mateix cicle formatiu que està cursant, no ha de demanar cap tipus de convalidació. Per incorporar aquestes qualificacions a l'expedient del centre, haurà de demanar-ho expressament a través d'un dels tràmits de la secretaria.

Aquí teniu un resum de les possibles convalidacions:
Convalidació directa
  • Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives comuns o segons normativa de cicles formatius LOE o LOGSE, aportant altres estudis, principalment altres cicles formatius.
  • Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’institut.
  • Sol·licitud de convalidació mòduls FOL i EiE.
Convalidació singular:
  • Una convalidació singular la pot sol·licitar l'alumnat per convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no comuns).
  • Aquesta convalidació la resol de forma individual el Departament d'Ensenyament.
  • Sol·licitud de convalidació singular.