Convalidacions

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions. Les convalidacions obtingudes per aplicació d’aquesta normativa es traslladen a la documentació d’avaluació de l’alumnat principalment amb l’expressió “convalidat”, però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.
L’alumnat que es matriculi al centre i tingui crèdits/mòduls o unitats formatives superats en un altre centre, del mateix cicle formatiu que està cursant, no ha de demanar cap tipus de convalidació. Per incorporar aquestes qualificacions a l’expedient del centre, haurà de demanar-ho expressament a través d’un dels tràmits de la secretaria.
Aquí teniu un resum de les possibles convalidacions:

Convalidació directa

  • Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives comuns o segons normativa de cicles formatius LOE o LOGSE, aportant altres estudis, principalment altres cicles formatius.
  • Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’institut.
  • Sol·licitud de convalidació mòduls FOL i EiE.

Convalidació singular:

  • Una convalidació singular la pot sol·licitar l’alumnat per convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no comuns).
  • Aquesta convalidació la resol de forma individual el Departament d’Ensenyament.
  • Sol·licitud de convalidació singular.
%d bloggers like this: