Press "Enter" to skip to content

Preguntes Freqüents FP Dual

Que és la FP Dual?
La Formació Professional Dual o FP Dual és una modalitat de formació professional en la que es combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa.

Quines modalitats existeixen?
Dues modalitats: L’alternança simple que no comporta el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa i l’alternança amb formació dual que comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en l’activitat que facin en condició de treballadors assalariats, becaris o voluntaris.
El nostre centre ofereix alternança amb formació dual per al cicle de grau superior Administració de sistemes informàtics en xarxa.

L’alumnat ha de buscar l’empresa on fer la formació dual?
El centre educatiu ja te empreses col·laboradores, però l’alumnat pot proposar altres empreses que, si és considera adient, s’integrarien en el projecte amb la signatura d’una addenda al corresponent conveni de col·laboració.

Com es seleccionen els alumnes que hi participen?
La formació en alternança dual s’ofereix a tots els alumnes matriculats en un cicle formatiu que en finalitzar el segon trimestre del primer curs sigui previsible que puguin promocionar de curs.
El centre estableix uns requisits de rendiment acadèmic dels alumnes com a condició prèvia a la seva incorporació al procés d’alternança simple o amb formació dual:

  • Tinguin aprovada o convalidada la UF2 de FOL [Prevenció de Riscos Laborals]
  • Tinguin aprovada o convalidada la UF1 de Seguretat i Alta Disponibilitat en el cas d’ASIX i UF3 de Seguretat Informàtica en el cas de SMX
  • Tinguin el 1er curs aprovat complert
  • No hagin aprovat o convalidat UFs que estiguin incloses dins les UF que es cursen a l’empresa

A banda del rendiment acadèmic la participació també està condicionada pel nombre llocs de treball que ofereixen les empreses participants i per les actituds de l’alumne envers l’empresa i el seu procés d’aprenentatge.
Com criteris de prioritat d’accés a l’FP Dual, en el cas que hi hagi més alumnes que llocs formatius oferts, inclou el coneixement d’idiomes, expedient acadèmic, titulacions obtingudes i estudis relacionats, que permetran confeccionar un llistat ordenat en funció de la puntuació de cada alumne.

És obligatòria?
Mentre les pràctiques de FCT són un dret, la participació en la FP Dual és una oportunitat. En el moment de la matrícula, a cada alumne se li explica el funcionament i se lliura un dossier amb la informació corresponent a la formació en alternança. L’alumne signarà un document on declara que se l’ha informat convenientment dels detalls de la formació en alternança i que accepta o no incorporar-se a aquest tipus de formació. 

Com es realitza l’estada a l’empresa?
Al finalitzar el primer curs es poden iniciar les primeres 100 hores que corresponen a la FPCT si l’alumnat compleix els requisits establerts. Són sense cost per l’empresa i es realitza sota un conveni convencional de FPCT. Serveix perquè les tres parts es coneguin i estiguin d’acord en continuar en FP DUAL. Es poden continuar les pràctiques en alternança Dual abans d’iniciar les classes de segon curs.
Durant el segon curs l’alumnat alterna la formació al centre (entre 14 i 15 hores a la setmana en funció del cicle) amb l’estada a l’empresa fins a un màxim de 40 hores a la setmana, fins a completar les 900 hores establertes en el currículum del centre per la part d’alternança en Dual. L’estada a l’empresa es realitza de matí i la formació en el centre educatiu de tarda. El màxim de temps que un alumne pot realitzar l’estada a l’empresa amb beca formativa és de 10 mesos per curs escolar.

Quines formes pot prendre l’estada a l’empresa?

L’estada a l’empresa dels alumnes en la modalitat de formació en alternança amb formació dual es pot fer mitjançant un contracte laboral o una beca formativa.
En el cas de formació en alternança simple, els alumnes faran la seva estada mitjançant un contracte laboral.
En el nostre cas el model és beca formativa:

  • L’edat mínima és de 16 anys
  • No hi ha límit d’edat màxima

Cal tenir en compte que la beca no és un contracte laboral sinó que és una estada a l’empresa per fer pràctiques formatives amb contraprestació econòmica però no laboral. Aquesta modalitat cotitza a la Seguretat Social i no té obligació de cotitzar contingències per atur, Fons de garantia social ni quota de formació professional.

Quina serà la prestació econòmica?
La prestació econòmica s’obté proporcionalment a les hores realitzades a l’empresa i en funció del grau (mitjà o superior) i sempre amb la referència del SMI 2020.

Com es realitza el seguiment i avaluació de l’estada a l’empresa?
Diàriament, cada alumne ha d’informar de les hores realitzades i de les activitats formatives realitzades o del motiu d’absència.
Mensualment, el tutor del centre estableix contacte no presencial amb l’empresa per realitzar un seguiment.
Trimestralment, el tutor del centre i la coordinadora de la formació dual realitzin una visita a l’empresa, s’entrevisten amb el tutor de l’empresa i aquest ompli i signa els ítems d’avaluació de les activitats formatives acordades.
En finalitzar la formació dual, l’equip docent es reuneix per completar les qualificacions de l’alumne:

  • Amb les qualificacions obtingudes a l’empresa en les activitats formatives associades a cada unitat formativa i amb les qualificacions obtingudes al centre s’obté la nota final de les unitats formatives i amb aquestes la nota del mòdul formatiu.
  • Amb les qualificacions obtingudes a l’empresa en les activitats formatives s’obté la nota de les unitats formatives que conformen el mòdul addicional de formació dual. 

Que passa si no es supera l’estada a l’empresa?
En cas de no superar un grup d’activitats, els professors responsables del mòdul professional, UF o bloc d’activitats en formació dual, establiran la procediment a seguir per l’alumne per la recuperació de les activitats suspeses. En cap cas, aquestes no podran ser recuperades en l’àmbit de l’empresa ni en el mateix curs escolar.
En cas que un alumne sigui acomiadat per l’empresa, s’incorporarà a l’activitat ordinària del centre amb el grup d’alumnes del grup. Recuperarà les UFs i/o MFs amb el grup-classe i amb les activitats dissenyades a tal efecte.
En qualsevol cas, no es podrà reincorporà a la modalitat FP dual, però si en alternança simple, sempre que hi hagin places disponibles.

Aquesta web fa servir galetes pròpies per al seu bon funcionament. Al fer clic al botó Acceptar, acceptes l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per aquests propòsits.    Més informació
Privacidad